• HOME
  • ศัลยกรรมอย่างปลอดภัย
  • แนะนำ มาตราการตรวจสุขภาพ โดยละเอียด

แนะนำ มาตราการตรวจสุขภาพ โดยละเอียด

ได้รับการรับรองระดับประเทศ
แนะนำมาตรา การตรวจวินิฉัยอย่างครอบคลุม

เราขอแนะนำข้อมูลมาตราการตรวจวินิจฉัยอย่างครอบคลุม รับรองโดยกรมอนามัยแห่งประเทศเกาหลี สามารถตรวจสภาพร่างกายได้อย่างครอบคลุมและมีความชำนาญในระดับมาตรฐานโรงพยาบาลใหญ่

แพทย์อายุรกรรมประจำ
ดำเนินการโดยทีมตรวจวินิจฉัยสุขภาพอย่างครอบคลุม

“ก่อนการผ่าตัด ทำการตรวจวินิจฉัยของมาตราการตรวจมากกว่า 50 ชนิด ก่อนการผ่าตัดคำนึงถึงสภาพร่างกายที่ปลอดภัยของคนไข้ สภาวะของคนไข้ระหว่างทำการผ่าตัด ไปจนถึงการพักฟื้นหลังผ่าตัด ด้วยการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรม เพื่อเตรียมการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย”

มาตราการตรวจ