สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

การเตรียมตัวก่อนเดินทางทำศัลยกรรมที่เกาหลี

การเตรียมตัวเดินทาง

 
ติดต่อโรงพยาบาลไอดีผ่านทาง SNS เพื่อปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำศัลยกรรม

ซึ่งสามารถส่งรูปมาขอคำปรึกษาเบื้องต้นในการทำศัลยกรรมก่อนได้ และตัดสินใจที่จะทำศัลยกรรมแล้ว คนไข้จะต้องดำเนินการโอนเงินค่ามัดจำ จำนวน 1 ล้านวอน เพื่อใช้ในการจองคิวห้องผ่าตัด และคิวคุณหมอ หลังจากนั้นจากหน้าที่จะทำการดำเนิน การจองคิว และออกเอกสารต่างๆเพื่อเข้าเกาหลีให้กับคนไข้


ก่อนมาเกาหลีเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ยาต่างๆ ที่ต้องงดก่อนการผ่าตัด และรายละเอียด อื่นๆ เพื่อเตรียมตัวให้การเข้าปรึกษาและผ่าตัดที่โรงพยาบาลไอดี

 

ขั้นตอนที่ 1 :

ติดต่อปรึกษาทางออนไลน์ โดยสามารถส่งรูป ให้คำปรึกษาได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาออนไลน์ของทางโรงพยาบาลไอดี ได้รับการอบรบมาอย่างดี ในเรื่องของการศัลยกรรมแขนงต่างๆ ดังนั้นสามารถปรึกษาเบื้องต้นในเรื่องของข้อมูล ศัลยกรรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆในช่องทางออนไลน์ได้เลย เจ้าหน้าที่ของเรา จะให้คำปรึกษาอย่างรวดเร็ว ทุกรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 2 :

โอนเงินมัดจำ กรอกแบบฟอร์มจองคิว และ ออกเอกสารการจองคิวผ่าตัด

เมื่อคนไข้ตกลงตัดสินใจจะทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลไอดี จะต้องมีการโอนเงินมัดจำ 1 ล้านวอน (ประมาณ 30,000 บาท) เพื่อใช้ในการจองห้องผ่าตัด และจองคิว คุณหมอ ซึ่งการจองคิวผ่าตัดนี้ คนไข้จะสามารถมั่นใจได้แน่นอนว่าจะสามารถรับการผ่าตัดจาก คุณหมอที่ตัวเองต้องการในวันที่ต้องการได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจะแนะนำให้จองคิว ผ่าตัดมาอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน หลังจากนั้น ทางโรงพยาบาลจะออกเอกสารการ

จองคิวผ่าตัดให้กับคนไข้ เพื่อใช้เป็นเอกสารในการจองคิว ในกรณีที่จะต้องใช้เอกสารข้อมูลต่างๆในการเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่คนไข้มีโรคประจำตัวต่างๆ ก็จะต้องแจ้งให้ โรงพยาบาลทราบอย่างละเอียดเพราะว่า ถ้าไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางโรงพยาบาลจะสามารถยกเลิกการผ่าตัดได้

ขั้นตอนที่ 3 :

ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อมาที่เกาหลี

หลังจากเจ้าหน้าที่ทำการจองคิวปรึกษาและผ่าตัดให้คนไข้เรียบร้อยแล้ว คนไข้สามารถ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินได้เอง ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เกาหลีนั้น ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 – 20,000 บาท ราคาจะแตกต่างขึ้นอยู่กับสายการบิน เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินแล้ว ก็ส่งข้อมูลเที่ยวบินต่างๆ มาให้ทางเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการจองรถบริการไปรับจากสนามบิน ไปยังที่พัก หรือว่าโรงพยาบาล ดังนั้นคนไข้สามารถมาถึงที่พักได้ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 4 :

การบริการจองที่พัก

เมื่อท่านได้ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งรายละเอียดตั๋วเครื่องบิน ขาไป-ขากลับ มาให้ทางรพ. เพื่อให้เราบริการจองที่พักให้ได้ ซึ่งการบริการนี้ จะทำให้ มีความสะดวกสบายและลดความกังวลเกี่ยวกับการจองที่พักของคนไข้ตลอดช่วงเวลา ที่อยู่ในประเทศเกาหลี ทางโรงพยาบาล จึงมีบริการจองห้องพักของโรงแรมยองดง ซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลไอดี ดังนั้นคนไข้ของเรา จะได้รับราคาพิเศษถูก กว่าที่อื่น และที่สำคัญสามารถเข้ามาที่ รพ.ได้ตลอดเวลา เพราะเดินทางสะดวก

ดังนั้นจะเหมาะมากสำหรับ คนไข้ที่กังวล ไม่กล้าจะไปทำศัลยกรรมที่ต่างประเทศคนเดียว

ขั้นตอนที่ 5 :

เดินทางมายังประเทศเกาหลี

ก่อนที่คนไข้จะเดินทางมาเกาหลี ทางโรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัว ก่อนการเดินทางมากเกาหลี ดังนี้

1. แจ้งจุดนัดพบกับคนขับรถที่จะไปรับที่สนามบิน
2. ยืนยันวัน และเวลาที่จะเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อพบกับศัลยแพทย์
3. ข้อห้ามก่อนการผ่าตัด
4. คำแนะนำเกี่ยวกับท่านที่มีโรคประจำตัว หรือ ทานยาต่างๆอยู่

ขั้นตอนต่างๆ เมื่อเดินทางมาถึงเกาหลี

 
เมื่อเดินมาถึงสนามบินนานาชาติอินชอน

สามารถพบกับคนขับรถของโรงพยาบาลไอดีได้ที่จุดนัดหมายที่เราได้ทำการแจ้งคนไข้ไว้ เมื่อถึงวันและเวลานัดหมายกับทาง โรงพยาบาล ปรึกษาและผ่าตัด หลังจากนั้น 7- 21 วัน ก็สามารถกลับไทยได้

 

ขั้นตอนที่ 1 :

เดินทางมาถึงสนามบิน

สนามบินนานาชาติอินชอน จะพบกับคนขับรถที่ถือป้ายชื่อของคนไข้รออยู่ตามที่ได้ นัดหมายกันไว้ หลังจากนั้นจะพาคนไข้เดินทางมาส่งยังที่พัก หรือโรงพยาบาลเลย ในกรณีที่คนไข้ ต้องเข้ามาที่รพ.ทันที

ขั้นตอนที่ 2 :

เดินทางมาถึงโรงพยาบาล

 • เมื่อเดินทางมาถึงโรงพยาบาล ให้แจ้งชื่อที่ล็อบบี้ จากนั้นจะได้พบกับล่ามที่จะคอยอยู่ ดูแลตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • ล่ามจะนำทางไปยังชั้น 15 เพื่อทำการกรอกประวัติ คนไข้จะต้องแจ้งประวัติการทำ ศัลยกรรม, ประวัติการผ่าตัดเพื่อรักษาโรค, ประวัติการแพ้ยา, ประวัติการทำฟัน, โรคประจำตัว ประวัติการใช้ยาและยารักษาโรคประจำตัวด้วยความสัตย์จริง เพื่อ ความปลอดภัยในการผ่าตัด

 • หลังจากกรอกประวัติเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจร่างกายที่ชั้น 14 ซึ่งจะทำการตรวจร่างกายตามประเภทของการศัลยกรรมนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 3 :

เข้าปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อทำการกรอกชาร์ตคนไข้ และตรวจร่างกายคนไข้เรียบร้อนแล้วจะเข้ามาในห้อง ปรึกษา เพื่อทำการปรึกษากับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่จะเป็นผู้อธิบาย รายละเอียดของการผ่าตัด และรายละเอียดต่างๆ เช่น ผลข้างเคียง, อาการบวม, ลักษณะทรงหน้า หรือ จมูก ตา หลังผ่าตัด และการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดอย่าง ละเอียด

ขั้นตอนที่ 4 :

วันผ่าตัด

วันผ่าตัด ก่อนเข้าห้องผ่าตัด ศัลยแพทย์จะยืนยันขั้นตอนและรูปแบบการผ่าตัดกับ คนไข้อีกครั้ง จากนั้นที่ปรึกษาและล่ามจะพาคนไข้ไปที่ห้องผ่าตัด ภายในห้องผ่าตัด คนไข้จะได้พบกับศัลยแพทย์ที่ปรึกษา, วิสัญญีแพทย์ และทีมพยาบาล พร้อมทั้ง เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งล่ามเราจะดำเนินการพาคนไข้เข้าห้องผ่าตัด เมื่อผ่าตัดเสร็จก็จะพามาที่ห้องพักฟื้น ดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารแน่นอน

ขั้นตอนที่ 5 :

พักฟื้นหลังผ่าตัด

ในกรณีศัลยกรรมโครงหน้า หลังจากการผ่าตัด คนไข้ต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 1 คืน และขากรรไกร 2 คืน ที่ชั้น 7-8 ซึ่งเป็นชั้นห้องพักผู้ป่วย ในช่วงเช้า-เย็น ศัลยแพทย์จะมาเช็คอาการของคนไข้ และมีพยาบาลคอยดูแลคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง

และในกรณีที่ไม่ใช่ศัลยกรรมโครงหน้า หรือขากรรไกร หลังผ่าตัด จะนอนพักที่ห้อง พักฟื้น เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง หลังจากตื่น และฟื้นจากยานอนหลับแล้วก็สามารถเดิน ทางไปพักผ่อนที่โรงแรมได้ทันที

ก่อนออกจากโรงพยาบาล ล่ามจะอธิบายเอกสารเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังการ ผ่าตัด และการทานยา การทำความสะอาดแผลให้คนไข้ สามารถดูแลตัวเองได้ หลัง จากไปพักฟื้นต่อที่โรงแรม

ขั้นตอนที่ 6 :

นัดเข้ามาเช็คแผล ทำทรีทเมนท์ลดบวม ตัดไหม และเดินทางกลับเกาหลี

หลังจากผ่าตัดแล้ว โรงพยาบาลจะนัดคนไข้เข้ามาทำความสะอาดแผล และเช็คแผล กับคุณหมอ เป็นประจำ 2-3 ครั้ง แล้วก็ยังมีทรีทเมนท์ เพื่อลดอาการบวมให้บริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยลดอาการบวมของใบหน้าอีกด้วย และเมื่อครบกำหนดตัด ไหม คุณหมอจะนัดเข้ามาตัดไหม และคนไข้ก็สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ทันที (ทางโรงพยาบาลสามารถออกใบรับรองแพทย์ให้คนไข้ได้ ในกรณีที่คนไข้กังวลว่ามีใบ หน้าที่เปลื่ยนไป แล้วจะไม่สามารถเข้าประเทศได้)

อีกทั้งเรายังดำเนินการคืนเงินภาษี หรือ TAX REFUND ให้กับคนไข้ต่างชาติ ที่มาทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลไอดี ซึ่งสามารถรับเงินภาษีคืนได้ที่สนามบิน หรือตู้คืนเงิน TAX REFUND

.