สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลไอดี

 

โรงพยาบาลไอดี

เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย

ที่ทำศัลยกรรมใบหน้าโดยเฉพาะ

 

จุดเริ่มต้น

โรงพยาบาลไอดี

โรงพยาบาลผู้ริเริ่มการผ่าตัด กระดูกโครงหน้าที่นิยมในวงการศัลยกรรมในขณะนี้

 
 • 2004

  จัดตั้งโรงพยาบาลศัลยกรรม กระดูกโครงหน้าในประเทศเกาหลี

  2004

  ริเริ่มวิธีการผ่าตัดก่อนการจัดฟัน

  2007

  รายงานถึงการผ่าตัดวีไลน์ (ตัดกระดูกเป็นรูปตัว T)

  2009

  จัดประชุมสัมนาการแก้ไขคาง ระดับนานาชาติ

  2010

  รายงานถึงการผ่าตัดขากรรไกรโนไท

 • 2011

  รายงานถึงโปรแกรมสาธิตการผ่าตัดขากรรไกร

  2015

  ได้รับเลือกเป็นศัลยแพทย์ในรายการ Let Me In ทุกซีซั่น

  2015

  ย้ายขยายโรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี มาที่ย่านชินซา

  2016

  ได้รับการรับรองจากกรมมนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกาหลี
   

 

การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของ

โรงพยาบาลไอดี
 
 • 2016

  2016.11

  โรงพยาบาลศัลยกรรมที่แรกที่ได้รับการรับรองจากกรมมนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเกาหลี

  2016.04

  นายแพทย์ปาร์คซังฮุน ศัลยแพทย์แนวหน้าของเกาหลี ขึ้นอภิปรายในงาน CNI Luxury Conference

 • 2015

  2015.09

  ย้ายขยายโรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี มาที่ย่านชินซา (id Asian Beauty Center)

 • 2014

  2014.03

  รางวัลด้านการบริการดีเด่น ประเทศเกาหลี

  2014.03

  ลงวารสารสถานบันศัลยแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการผ่าตัดแก้ไขเลื่อนคางด้วยวิธีการผ่าตัดวีไลน์

 • 2013

  2013.12

  ก่อตั้งแผนกผิวพรรณ โรงพยาบาลไอดี

  2013.08

  เริ่มการผ่าตัดวีไลน์แบบใช้หมุดใส

  2013.05

  นายแพทย์ ลีจีฮยอก รับเชิญเข้าประชุมสถาบันศัลยกรรมความงามประเทศสหรัฐอเมริกา

  2013.05

  ได้รับเลือกให้เป็น “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดอันดับ 1” จากมูลนิธิเด็กร่มเขียว

  2013.04

  ได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดด้านบริการคนไข้ชาวต่างชาติ

  2013.02

  พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

 • 2012

  2012.12

  โล่ห์รางวัลองค์กรดีเด่นด้านธุรกิจองค์กรทางการแพทย์

  2012.12

  ก่อตั้ง ID BEAUTY-PLEX

  2012.07

  จัดทำหนังสือ (การผ่าตัดตกแต่งขากรรไกรรูปแบบใหม่)

   

   

.