สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )


 

Life Of Dr.Park

 • 1995

  ทำการผ่าตัดครั้งแรก

  2002

  ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม จากสมาคมศัลยกรรมของอเมริกา

  2004

  เปิดคลินิกศัลยกรรม

  2005

  เข้าร่วมสมาคมโครงหน้าและกะโหลก นานาชาติ

  2005

  ก่อตั้งสถาบันวิจัยเกี่ยวกับกระดูกใบหน้า

  2007

  เผยแพร่บทความวิชาการเรื่อง วิธีการผ่าตัด แบบตัว T ในศัลยกรรมวีไลน์ ในสมาคมการแพทย์อเมริกา

  2007

  ได้รับรางวัลจาก Medical Korea

  2009

  เปิดการสัมมนาระดับนานาชาติ เกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัดคาง

  2009

  เปิดตึกใหม่เพื่อขยายโรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี

 • 2010

  เปิดการประฃุมสัมมนา ที่เซียงไฮ้

  2010

  คิดค้นเทคนิคศัลยกรรมขากรรไกร แบบ No-tie มีคนไข้เพิ่มมากกว่า 3,000คน

  2010

  คิดค้นและจดลิขสิทธ์ อุปกรณ์เวเฟอร์

  2012

  ได้รับรางวัลชื่นชมจาก เขตคังนัม เกาหลี

  2014

  ได้รับรางวัลรพ.ที่มีการบีริการยอดเยี่ยม ของเกาหลี ครั้งที่ 8

  2015

  ได้รับเลือกเป็นศัลยแพทย์ในรายการ Let Me In ทุกซีซั่น

  2015

  ย้ายขยายโรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี มาที่ย่านชินซา

 

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยโซล (มหาวิทยาลัยอันดับ1 ของเกาหลี)

  อดีตศาสตราจารย์ คณะแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยอุลซาน โรงพยาบาลโซลอาซัน

  อดีตผู้อำนวยการศูนย์กระโหลกศีรษะใบหน้าผิดรูป โรงพยาบาลโซลอาซัน

  แพทย์ที่ปรึกษา แผนกศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยโซล

  ศาสตราจารย์แลกเปลี่ยนด้านศัลยกรรมพลาสติกที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค USA

  ศาสตราจารย์แลกเปลี่ยน Dallas UT สหรัฐอเมริกา

  สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการแผนกศัลยกรรมตกแต่งประเทศเกาหลี

 

คนไข ้คือ ความหวังของพวกเรา

 

ฉันเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความหวังแล้วหรือไม่?

โรงพยาบาลไอดี เป็นโรงพยาบาลที่เปี่ยมไปด้วยความหวังแล้วหรือไม่?

แล้วคนไข้ของ รพ.ไอดี เป็นคนไข้ที่เปี่ยมไปด้วยความหวังแล้วหรือไม่?

 

โรงพยาบาลไอดี เป็นสถานที่สร้างและแบ่งปันความหวังไปด้วยกัน เราขอสนับสนุน และสร้างความฝัน ให้คนไข้เป็นคนไข้ที่เปี่ยมเต็มไปด้วยความหวัง

 

Dr.Park

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไอดี

.