สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

เชวเซ็ทบยอล

วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ปาร์ซังฮุน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไอดี

ฮยอนวอนซอก

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อีซอกแช

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อีแทซอง

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ปาร์ซังฮุน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไอดี

ฮยอนวอนซอก

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อีจีฮยอก

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชองซึงอิล

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ควอนแจฮยอน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อีแทซอง

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อิมจงอู

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อีซอกแช

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โอซึงอิล

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โอฮยอนซู

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อีแจจุน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ฮวังอินซอก

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คิมอิลฮวัน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ซนวอนอิล

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ฮวังดงยอน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โอซึงอิล

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โอฮยอนซู

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อีแจจุน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คิมอิลฮวัน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บังชียอง

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ฮวังดงยอน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ยังอึนจิน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ฮวังดงยอน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โอซึงอิล

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อีแจจุน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ซอยองแท

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เชวแชโฮ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โอซึงอิล

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ฮวังดงยอน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ควอนจูยง

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แบฮยอนคยอง

วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อีอึนคยอง

วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คิมวอนเคียว

วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ซนวอนอิล

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมโครงหน้า

แนะนำคุณหมอ

ศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมเครื่องสำอาง

ศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมแผนกผิวหนัง

ศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมโครงหน้า

ศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมตา

ศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมจมูก

ศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมหน้าอก

.