สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ระบบตรวจร่างกาย

การตรวจร่างกาย

เพื่อความปลอดภัยก่อนการผ่าตัด
 

การตรวจร่างกายเพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัด เพื่อรับรองความปลอดภัยในการผ่าตัด

 

ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อการผ่าตัดอย่างปลอดภัย

 
 

การตรวจร่างกายเพื่อความปลอดภัย

ในการผ่าตัด OPEN
 
กรณี : ผู้ที่ผ่าตัดโครงหน้า ขากรรไกร
เนื้อหา : ตรวจร่างกายกว่า 50 ชนิด เพื่อความปลอดภัยก่อนการผ่าตัด
 

การตรวจร่างกายเพื่อความปลอดภัย

ในการผ่าตัดเพียงหนึ่งครั้ง
 

Point 1

ตรวจสุขภาพร่างกาย
อย่างมืออาชีพระดับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

Point 2

เริ่มด้วยตรวจร่างกายทั่วไป
รวมถึงการตรวจโรคต่างๆ
อย่างแม่นยำ

Point 3

ตรวจสุขภาพร่างกายให้พร้อม
เพื่อเตรียมการผ่าตัด
ได้อย่างปลอดภัย

Point 4

ด้วยเครื่องมือ
และทีมงานที่เชี่ยวชาญ
เพื่อผลตรวจที่แม่นยำ

 

การตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบเ

เพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย
 

โรงพยาบาลไอดี มีแพทย์เชี่ยวชาญแผนกอายุรกรรมประจำอยู่

เพื่อดำเนินการตรวจร่างกายคนไข้

 

เพื่อการตรวจร่างกาย และวินิจฉัยผลการตรวจร่างกายอย่างแม่นยำ และถูกต้อง การที่มีแพทย์อายุรกรรมประจำอยู่ที่ รพ. จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อทำการเช็ค ตรวจร่างกาย ตรวจอาการคนไข้ ไปจนถึงการพักฟื้น หลังผ่าตัด นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

หัวหน้าศูนย์ตรวจร่างกายโรงพยาบาลไอดี

แพทย์หญิง โอคยองจิน

 
 • จบการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ

 • ศึกษาวิชาเอก สาขาอายุรกรรม ที่ Severance Hospital

 • ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรม ที่ Severance Hospital

 • สมาชิกสามัญของสมาคมสาขาอายุรกรรม แห่งประเทศเกาหลีใต้

 • สมาชิกสามัญของสมาคมโรคหอบหืด และภูมิแพ้แห่งประเทศเกาหลีใต้

 • สมาชิกสามัญของสมาคมสาขาต่อมไร้ท่อ แห่งประเทศเกาหลีใต้

.