สมัครสมาชิกใหม่

อ่านและกรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ใน

บทที่ 1: บททั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์ของการตั้งค่ามาโรงพยาบาลประจำตัว ( "โรงพยาบาล" หมายความว่า) ที่ดำเนินการใน การให้บริการของเว็บไซต์ ( "บริการ" หมายความว่า) สำหรับการใช้สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของเว็บไซต์ และผู้ใช้จะต้องตอบสนอง

ข้อ 2 คำนิยาม

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้

 • (1)

  "เว็บไซต์" หมายความว่าพื้น ทีของชุดเสมือนจริงเพือให้โรงพยาบาลสามารถใหบ้ ริการโดยใชเ้ครือง คอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

 • (2)

  "บริการ" หมายความว่าทุกบริการบนอินเทอร์เน็ตทีมในหน้าแรกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และการดำเนิน งานโรงพยาบาลดูแล

 • (3)

  "กรรมการ (ผูใ้ ช)้ " หมายถึงการยอมรับของคำเหล่านี้สอดคล้องกับขอ้ กำหนดในการนี้ด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ได้รับการกล่าวว่าการให้บริการของโรงพยาบาลได้

 • (4)

  "ผู้ประกอบการ" หมายความว่าสำหรับการบริหารจัดการโดยรวมและการทำงานทีราบรืนของการบริการ หมายถึงการเลือกของคนที่อยู่ในโรงพยาบาล

 • (5)

  "id" หมายความว่ากรรมการไดรั้บการใหบ้ ริการในการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบหมายถึงคนทีมการเข้าถึงเว็บไซต์

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาในการลงทะเบียนสมาชิก

เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้คุณดูดีขึ้น
ID Hospital
บริการ

ขอคำปรึกษา

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อขอรับคำปรึกษา

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

รีวิวก่อนและหลังใช้บริการ

ปัจจุบันผู้หญิงได้ให้ความสำคัญกับรูปร่างและหน้าตามากขึ้น การศัลยกรรม จิึงเป็นเรื่องปกติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะทำศัลยกรรมควรจะทำกับสถาบันที้มี ผู้เชี่ยวด้านนี้โดยเฉพาะ โรงพยาบาลไอดี เป็นสถาบันผู้เชียวชาญการศัลยกรรม อันดับ 1 จากเกาหลีจึงเป็นสถาบันที่ไว้ใจได้ในมาตรฐาน

ศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมโครงหน้า

ศัลยกรรมเครื่องสำอาง

ศัลยกรรมตา

ศัลยกรรมหน้าอก

ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมแผนกผิวหนัง

ศัลยกรรมชะลอวัย

ขากรรไกร
โครงหน้า
เครื่องสำอาง
ตา
หน้าอก
จมูก
แผนกผิวหนัง
ชะลอวัย

Video

Review

view more

ข่าวสาร

&โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรมและโปรโมชั่นที่หน้าสนใจ
.